Klimaatadaptatie Oost-Vlaanderen

Hoe kunnen we samen met gemeenten acties rond klimaatadaptatie vormgeven?

Mijnstadion Beringen

Hoe kunnen we een historisch voetbalstadion nieuw leven inblazen?

Energielandschappen OVK-Waas

Hoe kunnen we samen de energietransitie op regionale niveau vormgeven?

Cesco

Hoe kunnen we een aanpasbaar, betaalbaar en circulair woonmodel ontwikkelen?

Dubrucq

Hoe kunnen we collectieve ruimte in sociale huisvesting herverbeelden?

Kennisdeling Strategische Projecten

Hoe kunnen we kennis delen over bovenlokale planningsprocessen?

Proeftuin BRV

Hoe kunnen we nieuwe instrumenten inzetten voor kernverdichting?

Masterplan VUB

Hoe kunnen we lokale kennis inzetten voor de ontwikkeling van een universiteitscampus?

Gedrag studie 2 - Verplaatsingen en voorzieningen

Hoe kunnen we gedragskeuzes in relatie tot voorzieningen beter begrijpen?

Begijnendreef Turnhout

Hoe kunnen we met een stad en haar bewoners een circulaire hub maken?

Vliegerplein

Hoe kunnen we een overbodige luchthaven herbestemmen?

Expertenopdracht Speelplaatsontharding

Hoe kunnen we scholen helpen om hun speelplaatsen te ontharden?

Visie Bijloke Gent

Hoe kunnen we een masterplan ontwerpen met 20 culturele organisaties?

Masterplannen Noorderwijk & Morkhoven

Hoe kunnen we masterplannen opmaken voor twee deelgemeentes van Herentals?

Positieve Energiewijken

Hoe kunnen we navigeren doorheen onzekerheid bij de realisatie van energiepositieve wijken?

Participatiestudio

Hoe kunnen we gemeenten empoweren in de kunst van participatie?

Stadsgebouw 2.0

Hoe kunnen we een nieuwe generatie stadsgebouwen maken?

Circulaire Economie Houthalen-Helchteren

Hoe kunnen we toewerken naar een circulair bedrijventerrein?

Stadhuis Leuven

Hoe kunnen we een stadhuis transformeren naar een 'huis van de stad'?

Mijn kijk op de wijk

Hoe kunnen we al wandelend een wijk in kaart brengen?

Conceptstudie ABO-as

Hoe kunnen we een mobiliteits-as herdenken als labo voor stadsvernieuwing?

Urbane Bossen

Hoe kunnen we een brug maken tussen bosbouw en stedenbouw?

Zijwegen Liederkerke

Hoe kunnen we sociaal-ruimtelijke strategiën ontwikkelen voor een dicht weefsel?

Conceptstudie Muide-Meulestede Gent

Hoe kunnen we een agenda schrijven met de buurt voor de buurt?

Beleidsplan Herentals

Hoe kunnen we een gemeenteoverkoepeld ruimtelijk plan maken?

Gedrag studie 3 - Woonbeïnvloeders

Hoe kunnen we het woongedrag in Vlaanderen beïnvloeden?

Ringpark Zuid Antwerpen

Hoe kunnen we stedelijke wijken ademruimte geven en verbinden?

Complex Project Viaduct Gentbrugge

Hoe kunnen we toewerken naar een integraal toekomstbeeld voor het viaduct

Gent Sint-Pieters fase 2

Hoe kunnen we de omgeving van een van de drukste Belgische treinstations herdenken?

Studie Vlaamse Calls

Hoe kunnen we de impact van ruimtelijke oproepen van de Vlaamse Overheid vergroten?

Delta Atelier Beheer

Hoe kunnen we de publieke ruimte met burgers beheren?

Afwegingskader Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we afwegen welke rol erfgoed opneemt in ruimtelijke ontwikkeling?

Jongerenparticipatie Fabeltasite Ninove

Hoe kunnen we kinderen betrekken bij de opmaak van een visie voor een nieuwe wijk?

Citadel Diest

Hoe kunnen we een PPS opzetten op basis van lokale waarden?

Strategie zeespiegelstijging

Hoe kunnen we een regiobreed gesprek opzetten rond de zeespiegelstijging?

Donk

Hoe kunnen we recreatie een toekomst geven rond het meer van Donk?

Station Laken

Hoe kunnen we een voormalig station uitbouwen tot socio-culturele hub?

Turnhoutsebaan Antwerpen

Hoe kunnen we de verschillende gezichten van een veelbesproken stedelijke weg in beeld brengen?

Onderzoeksfocus Departement Omgeving

Hoe kunnen we een 10-jarige departementale onderzoeksfocus co-creëren?

Beringen Mijn

Hoe kunnen we mijnbouwerfgoed activeren ten dienste van een wijk?

Cultuurhuis Hoogstraten

Hoe kunnen we een cultuurcentrum vormgeven als 'derde plek'?

Breek uit campagne

Hoe kunnen we burgers aanzetten om te ontharden?

Masterplan Dilbeek

Hoe kunnen we verschillende publieke programma's combineren in een wijk?

Plan Duurzame Ontwikkeling Stad Brussel 2020-40

Hoe kunnen we het duurzaam ontwikkelingsplan van Brussel 2040 co-creëren?

Den Dam 2060

Hoe kunnen we deelnemen aan de ontwikkeling van je eigen wijk?

Summerschool VAi 2017

Hoe kunnen we kinderen empoweren in het vormgeven van hun stad?

Studie Onroerend Erfgoed

Hoe kunnen we de sociale waarde van erfgoed begrijpen?

Masterplan Campus Offerlaan

Hoe kunnen we een masterplan maken met 6 scholen en hun leerlingen?

Lerend Netwerk Duurzame Steden

Hoe kunnen we een lerend netwerk over duurzame wijken vormgeven voor diverse Vlaamse instellingen?

Louisalaan - Naamsepoort

Hoe kunnen we de noden van de buurt meenemen in een masterplan?

EULER

Hoe kunnen we informele vormen van leren identificeren in participatieprocessen?

Studio Open Kerk

Hoe kunnen we lege kerken herbestemmen in functie van gemeenschappen?

Anticipatieve herbestemming

Hoe kunnen we de vraag naar ruimte anticipatief op elkaar af te stemmen?

Maak Zaanstad

Hoe kunnen we participatieve gebiedsontwikkeling herdenken?

Expo 2018

Hoe kunnen we samen kunst in onze buurt cureren?

Gedrag studie 1 - Compact wonen

Hoe kunnen we compacter wonen in Vlaanderen?

LO2020 Genk

Hoe kunnen we onbekende stedelijke gebieden activeren?

Masterplan nationaal park Kalmthoutse Heide

Hoe kunnen we topnatuur een kans geven in Vlaanderen?

Locay

Hoe kunnen we een platform ontwikkelen voor de coöperatieve herontwikkeling van onderbenutte gebouwen?

Masterplan Lint

Hoe kunnen we sociale huisvesting in Lint verdichten en integreren in de dorpskern?

Nieuwkerken Sint Niklaas

Hoe kunnen we een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen maken?

Energietransitie Pajottenland

Hoe kunnen we de energietransitie op maat van een landschap vormgeven?

Masterplan Landschapspark Zwin

Hoe kunnen we de kwaliteiten van ons landschap vrijwaren en versterken

Beleidsplan Puurs

Hoe kunnen we op lange termijn nadenken over wonen, werken en mobliteit?

Speelweefsel Antwerpen Dam

Hoe kunnen we een gedragen visie komen voor sporten en spelen in de buurt?

Ruimtelijke veiligheid

Hoe kunnen we veilige publieke ruimte ontwerpen?

Solidair Woonplatform

Hoe kunnen we een burgerplatform maken om nieuwkomers te huisvesten?

Haal meer uit je brownfield

Hoe kunnen we kennis ontsluiten rond brownfieldontwikkeling?

Stadsbrede visie Gent

Hoe kunnen we beter samenwerken bij het maken van publieke ruimte?

Woonstudie Gent

Hoe kunnen we een nieuw huisvestingsbeleid voor Gent voorbereiden?

Toolbox 'Een bouwshift van kansen'

Hoe kunnen we de kansen van de bouwshift zelf ondervinden?

Speelweefsel Leuven

Hoe kunnen we kinderen een stem geven in het vormgeven van hun eigen speelomgeving?

Over De Ring Oost

Hoe kunnen we twee wijken verbinden, gescheiden door een drukke ringweg?

Toekomststrategie Groothertogdom Luxemburg

Hoe kunnen we bodem en mensen de basis laten vormen voor een nationale duurzaamheidstransitie?

Woonstudie Geraardsbergen

Hoe kunnen we een gemeentebreed gesprek opzetten rond wonen?

Beweegscans

Hoe kunnen we mensen in de publieke ruimte aan het bewegen krijgen?

Begeleiding schoolprojecten van het Antwerpse gemeentelijk onderwijs

Hoe kunnen we leren van de dialoog tussen een school, buren en stakeholders?

Studiereis Universiteit Antwerpen

Hoe kunnen we een covid-proof studiereis organiseren?

Profploeg levendige kernen

Hoe kunnen we samen werken aan aantrekkelijke handelskernen?

We kopen samen den Oudaan

Hoe kunnen we samen den Oudaan kopen?

Toolbox 'Stadsboomstructuren'

Hoe kunnen we netwerken van bomen door de stad laten groeien?

Participatiestudio 2.0

Hoe kunnen we organisaties empoweren in de kunst van het participeren?

Valys

Hoe kunnen we een regio weer op de mentale kaart zetten?

De Aa

Hoe kunnen we een strategie ontwikkelen voor een ander soort stadsmaken?

Masterplan 2050 UGent

Hoe kunnen we een visie uitwerken voor de transitie naar een duurzame universiteit?

Speelweefsel Beerse

Hoe kunnen we een speelomgeving karakteriseren samen met kinderen en jongeren?

Wijkontwikkeling Roeselare

Hoe kunnen we een straataanleg aangrijpen als hefboom voor wijkontwikkeling?

Duurzame stadsontwikkeling Morstel

Hoe kunnen we omgaan met ontwikkelingsdruk in stedelijke gebieden?

Sociale Buurten

Hoe kunnen we de sociale cohesie in buurten versterken via hefboomprojecten, voor zij die er het meest baat bij hebben?

Stadsklas

Hoe kunnen we een alternatief lesprogramma voor stadsmakers opzetten?

DNA van het dorp Moorsele

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Beleidsplan Kasterlee

Hoe kunnen we met een hele gemeente samen naar de toekomst kijken?

Klimaatadaptatie Antwerpen

Hoe kunnen we een klimaatadapatiestrategie voor een metropool co-creëren?

Bovenbouw special

Hoe kunnen we sneller duurzaam bouwen?

Herbestemming Kerk Poppel

Hoe kunnen we de kerk van Poppel een herbestemming geven die betekenisvol is voor de lokale gemeenschap?

Scheldepark Wetteren

Hoe kunnen we de ruimtevraagstukken en ruimtelijke ambities rond de Schelde samenbrengen?

Vervoersregio Kempen

Hoe kunnen we een duurzame mobiliteitsshift maken in regio Kempen?

Molen 41

Hoe kunnen we een collectieve buitenruimte voor sociale huisvesting maken?

Complex project 'De Nieuwe Rand'

Hoe kunnen we met een volledige en complexe regio een afwegingskader bouwen?

Ruimtelijke lessen uit de coronapandemie: Tendensen, scenario’s en uitdagingen

Hoe kunnen we de ruimtelijke impact van corona in Vlaamse steden en gemeenten vanuit verschillende sectoren begrijpen en hieruit leren voor de toekomst?

Masterplan Heverlee

Hoe kunnen we 2 gescheiden gebieden in een stad weer elkaar te verbinden?

Burgerinitiatieven en de kracht van plekken

Hoe kunnen we de relaties begrijpen tussen burgerinitiatieven en plekken?

Participatie Herne

Hoe kunnen we een dorpskern herontwikkelen met haar bewoners?

Stationsomgevingen

Hoe kunnen we betere knooppuntontwikkelingen bouwen?

Stadsvernieuwingsproject Otterstraat Turnhout

Hoe kunnen we een wijk economisch én sociaal opwaarderen?

Dansaert Dreams

Hoe kunnen we met winkeleigenaars een wijk herdenken?

Leaderproject Gedeelde Landbouwwegen Noorderkempen

Hoe kunnen we conflictsituaties op landbouwwegen vermijden?

HEIM - living in diversity

Hoe kunnen we integratie bevorderen door ontwerp?

Conceptstudie Droogdokken Antwerpen

Hoe kunnen we samen een nieuwe toekomst creëren voor een historische havensite?

Wijkontwikkeling Runkst

Hoe kunnen we een toekomstplan voor een wijk opmaken?

Blauwe Boulevard Hasselt

Hoe kunnen we samen tot een ambitiekader komen voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk?

De Kruierie Balen

Hoe kunnen we bestaande en nieuwe partners van een bibliotheek en vrijetijdscentrum een derde plek laten dragen?

Studie coöperatief wonen

Hoe kunnen we een alternatief voor kopen of huren opschalen in België?

DNA van het dorp Paradijs

Hoe kunnen we samen met bewoners ontdekken wat het DNA van hun dorp is?

Stadsboerderij Turnhout

Hoe kunnen we enthousiaste ondernemers samenbrengen om een duurzame plek te maken?

Herbestemming Kerk Massenhove

Hoe kunnen we de kerk van Massenhove een herbestemming geven die betekenisvol is voor de lokale gemeenschap?